રાખી મેળો- ૨૦૨૨ અમદાવાદ પાછળ જાઓ

 નોંધણી માટેનો બાકી સમય:

દિવસ
કલાક
મિનિટ
સેકંડ

સ્થળ : ઔડા મેદાન, સૂબો સેન્ટર બાજુમાં સાઉથ બોપલ, અમદાવાદ

મેળા શરૂઆત તારીખ : 01/08/2022

મેળા અંતિમ તારીખ : 10/08/2022

મેળાનો સમય : 10:00AM To 10:00PM

ડ્રોનો સમય : 30/07/2022 07:00 PM

નોંધણી શરૂઆત તારીખ : 25/07/2022 07:00 PM

નોંધણી અંતિમ તારીખ : 28/07/2022 12:00 PM

સ્ટોલની સંખ્યા : 76

કુલ અરજી : 163

મેળા લે-આઉટ :

સ્ટોલ ફી : 2000