શક્તિ મેળો ૨૦૨૨ ગાંધીનગર પાછળ જાઓ

 નોંધણી માટેનો બાકી સમય:

દિવસ
કલાક
મિનિટ
સેકંડ

સ્થળ : લગ્ન વાડી - હોલ, સેક્ટર-૭ , ગાંધીનગર

મેળા શરૂઆત તારીખ : 23/07/2022

મેળા અંતિમ તારીખ : 29/07/2022

મેળાનો સમય : 10:00 AM TO 10:00 PM

ડ્રોનો સમય : 18/07/2022 05:00 PM

નોંધણી શરૂઆત તારીખ : 13/07/2022 12:55 PM

નોંધણી અંતિમ તારીખ : 17/07/2022 11:00 PM

સ્ટોલની સંખ્યા : 83

કુલ અરજી : 155

મેળા લે-આઉટ :

સ્ટોલ ફી : 1400