શક્તિ મેળો રાજકોટ-૨૦૨૨ પાછળ જાઓ

 નોંધણી માટેનો બાકી સમય:

દિવસ
કલાક
મિનિટ
સેકંડ

સ્થળ : શાસ્ત્રી મેદાન, જિ. રાજકોટ

મેળા શરૂઆત તારીખ : 12/08/2022

મેળા અંતિમ તારીખ : 21/08/2022

મેળાનો સમય : 11 AM To 11 PM

ડ્રોનો સમય : 18/07/2022 01:00 PM

નોંધણી શરૂઆત તારીખ : 09/05/2022 06:00 PM

નોંધણી અંતિમ તારીખ : 10/06/2022 01:00 PM

સ્ટોલની સંખ્યા : 87

કુલ અરજી : 235

મેળા લે-આઉટ :

સ્ટોલ ફી : 2000