શક્તિ મેળો વડોદરા-૨૦૨૨ પાછળ જાઓ

 નોંધણી માટેનો બાકી સમય:

દિવસ
કલાક
મિનિટ
સેકંડ

સ્થળ : નવલખી મેદાન, વડોદરા

મેળા શરૂઆત તારીખ : 19/05/2022

મેળા અંતિમ તારીખ : 28/05/2022

મેળાનો સમય : 11 AM To 11 PM

ડ્રોનો સમય : 18/05/2022 11:00 AM

નોંધણી શરૂઆત તારીખ : 09/05/2022 06:00 PM

નોંધણી અંતિમ તારીખ : 17/05/2022 03:00 PM

સ્ટોલની સંખ્યા : 126

કુલ અરજી : 179

મેળા લે-આઉટ :

સ્ટોલ ફી : 2000