શક્તિ મેળો-સુરત ૨૦૨૨ પાછળ જાઓ

 નોંધણી માટેનો બાકી સમય:

દિવસ
કલાક
મિનિટ
સેકંડ

સ્થળ : કૃષિ મંગલ-હોલ જે.પી.રોડ,મંજુરાગેટ,સુરત

મેળા શરૂઆત તારીખ : 03/08/2022

મેળા અંતિમ તારીખ : 12/08/2022

મેળાનો સમય : 3.00 PM to 10.00 PM

ડ્રોનો સમય : 18/07/2022 01:00 PM

નોંધણી શરૂઆત તારીખ : 07/05/2022 11:30 AM

નોંધણી અંતિમ તારીખ : 10/06/2022 06:00 PM

સ્ટોલની સંખ્યા : 74

કુલ અરજી : 308

મેળા લે-આઉટ :

સ્ટોલ ફી : 2000