શક્તિ મેળો અમદાવાદ-૨૦૨૨ પાછળ જાઓ

 નોંધણી માટેનો બાકી સમય:

દિવસ
કલાક
મિનિટ
સેકંડ

સ્થળ : રીવરફ્રન્ટ, અમદાવાદ

મેળા શરૂઆત તારીખ : 07/06/2022

મેળા અંતિમ તારીખ : 16/06/2022

મેળાનો સમય : 3.00 PM To 11.00 PM

ડ્રોનો સમય : 02/06/2022 01:00 PM

નોંધણી શરૂઆત તારીખ : 04/05/2022 06:13 PM

નોંધણી અંતિમ તારીખ : 30/05/2022 02:00 PM

સ્ટોલની સંખ્યા : 101

કુલ અરજી : 252

મેળા લે-આઉટ :

સ્ટોલ ફી : 2000