જામનગર મેળો-૨૦૨૨ પાછળ જાઓ

 નોંધણી માટેનો બાકી સમય:

દિવસ
કલાક
મિનિટ
સેકંડ

સ્થળ : પ્રદર્શન ગ્રાઉન્ડ સાત રસ્તા જામનગર

મેળા શરૂઆત તારીખ : 19/03/2022

મેળા અંતિમ તારીખ : 28/03/2022

મેળાનો સમય : 11.00 PM to 10.00 PM

ડ્રોનો સમય : 16/03/2022 05:00 PM

નોંધણી શરૂઆત તારીખ : 09/03/2022 03:00 PM

નોંધણી અંતિમ તારીખ : 15/03/2022 06:00 PM

સ્ટોલની સંખ્યા : 62

કુલ અરજી : 102

મેળા લે-આઉટ :

સ્ટોલ ફી : 2000