જુનાગઢ મેળો-૨૦૨૨-2 પાછળ જાઓ

 નોંધણી માટેનો બાકી સમય:

દિવસ
કલાક
મિનિટ
સેકંડ

સ્થળ : એ.જી.સ્કુલ ગ્રાઉન્ડ, જુનાગઢ

મેળા શરૂઆત તારીખ : 03/03/2022

મેળા અંતિમ તારીખ : 04/03/2022

મેળાનો સમય : 12.05 PM to 9.00 PM

ડ્રોનો સમય : 02/03/2022 06:00 PM

નોંધણી શરૂઆત તારીખ : 02/03/2022 03:00 PM

નોંધણી અંતિમ તારીખ : 02/03/2022 03:00 PM

સ્ટોલની સંખ્યા : 20

કુલ અરજી : 20

મેળા લે-આઉટ :

સ્ટોલ ફી : 1800