દ્વારકા ફૂલ ડોલ મેળો-2022 પાછળ જાઓ

 નોંધણી માટેનો બાકી સમય:

દિવસ
કલાક
મિનિટ
સેકંડ

સ્થળ : ગોમતીઘાટ, દ્વારકા-2022

મેળા શરૂઆત તારીખ : 14/03/2022

મેળા અંતિમ તારીખ : 20/03/2022

મેળાનો સમય : 11.00 PM to 10.00 PM

ડ્રોનો સમય : 09/03/2022 07:00 PM

નોંધણી શરૂઆત તારીખ : 23/02/2022 03:00 PM

નોંધણી અંતિમ તારીખ : 09/03/2022 01:00 PM

સ્ટોલની સંખ્યા : 60

કુલ અરજી : 144

મેળા લે-આઉટ :

સ્ટોલ ફી : 1400