મહાશીવરાત્રી મેળો-૨૦૨૨ જુનાગઢ પાછળ જાઓ

 નોંધણી માટેનો બાકી સમય:

દિવસ
કલાક
મિનિટ
સેકંડ

સ્થળ : એ.જી.સ્કુલ ગ્રાઉન્ડ, જુનાગઢ

મેળા શરૂઆત તારીખ : 27/02/2022

મેળા અંતિમ તારીખ : 07/03/2022

મેળાનો સમય : 11.00 AM to 9.00 PM

ડ્રોનો સમય : 25/02/2022 05:00 PM

નોંધણી શરૂઆત તારીખ : 18/02/2022 03:05 PM

નોંધણી અંતિમ તારીખ : 25/02/2022 01:00 PM

સ્ટોલની સંખ્યા : 44

કુલ અરજી : 123

મેળા લે-આઉટ :

સ્ટોલ ફી : 1800