શક્તિ મેળો-૨૦૨૨ રાજકોટ -2 પાછળ જાઓ

 નોંધણી માટેનો બાકી સમય:

દિવસ
કલાક
મિનિટ
સેકંડ

સ્થળ : રેસકોષ મેદાન, રાજકોટ

મેળા શરૂઆત તારીખ : 19/02/2022

મેળા અંતિમ તારીખ : 26/02/2022

મેળાનો સમય : 12.05 PM to 9.00 PM

ડ્રોનો સમય : 18/02/2022 01:00 PM

નોંધણી શરૂઆત તારીખ : 03/02/2022 04:30 PM

નોંધણી અંતિમ તારીખ : 18/02/2022 12:00 PM

સ્ટોલની સંખ્યા : 95

કુલ અરજી : 210

મેળા લે-આઉટ :

સ્ટોલ ફી : 1600