શક્તિ મેળો-૨૦૨૨ મોરબી-૨ પાછળ જાઓ

 નોંધણી માટેનો બાકી સમય:

દિવસ
કલાક
મિનિટ
સેકંડ

સ્થળ : એલ.ઈ.એન્જીનીયરીંગ કોલેજ, મોરબી

મેળા શરૂઆત તારીખ : 18/03/2022

મેળા અંતિમ તારીખ : 27/03/2022

મેળાનો સમય : 12.05 PM to 9.00 PM

ડ્રોનો સમય : 17/03/2022 04:00 PM

નોંધણી શરૂઆત તારીખ : 02/02/2022 08:00 PM

નોંધણી અંતિમ તારીખ : 17/03/2022 02:00 PM

સ્ટોલની સંખ્યા : 100

કુલ અરજી : 119

મેળા લે-આઉટ :

સ્ટોલ ફી : 2000