શક્તિ મેળો-૨૦૨૨ રાજકોટ -1 પાછળ જાઓ

 નોંધણી માટેનો બાકી સમય:

દિવસ
કલાક
મિનિટ
સેકંડ

સ્થળ : રેસકોષ મેદાન, રાજકોટ

મેળા શરૂઆત તારીખ : 10/02/2022

મેળા અંતિમ તારીખ : 18/02/2022

મેળાનો સમય : 12.05 PM to 9.00 PM

ડ્રોનો સમય : 09/02/2022 03:07 PM

નોંધણી શરૂઆત તારીખ : 02/02/2022 07:11 PM

નોંધણી અંતિમ તારીખ : 09/02/2022 02:01 PM

સ્ટોલની સંખ્યા : 135

કુલ અરજી : 229

મેળા લે-આઉટ :

સ્ટોલ ફી : 1800