શક્તિ મેળો-૨ અમદાવાદ-૨૦૨૨ પાછળ જાઓ

 નોંધણી માટેનો બાકી સમય:

દિવસ
કલાક
મિનિટ
સેકંડ

સ્થળ : રીવરફ્રન્ટ, અમદાવાદ

મેળા શરૂઆત તારીખ : 07/02/2022

મેળા અંતિમ તારીખ : 16/02/2022

મેળાનો સમય : 12.05 PM to 9.00 PM

ડ્રોનો સમય : 05/02/2022 05:00 PM

નોંધણી શરૂઆત તારીખ : 20/01/2022 06:20 PM

નોંધણી અંતિમ તારીખ : 05/02/2022 04:00 PM

સ્ટોલની સંખ્યા : 81

કુલ અરજી : 174

મેળા લે-આઉટ :

સ્ટોલ ફી : 2000