શક્તિ મેળો-૧ અમદાવાદ-૨૦૨૨ પાછળ જાઓ

 નોંધણી માટેનો બાકી સમય:

દિવસ
કલાક
મિનિટ
સેકંડ

સ્થળ : રીવરફ્રન્ટ, અમદાવાદ

મેળા શરૂઆત તારીખ : 28/01/2022

મેળા અંતિમ તારીખ : 06/02/2022

મેળાનો સમય : 10.00 AM to 9.00 PM

ડ્રોનો સમય : 27/01/2022 01:00 PM

નોંધણી શરૂઆત તારીખ : 20/01/2022 06:20 PM

નોંધણી અંતિમ તારીખ : 25/01/2022 06:10 PM

સ્ટોલની સંખ્યા : 91

કુલ અરજી : 159

મેળા લે-આઉટ :

સ્ટોલ ફી : 2000