શક્તિ મેળો કચ્છ- ૨૦૨૨ પાછળ જાઓ

 નોંધણી માટેનો બાકી સમય:

દિવસ
કલાક
મિનિટ
સેકંડ

સ્થળ : ધોળાવીરા,કચ્છ

મેળા શરૂઆત તારીખ : 07/01/2022

મેળા અંતિમ તારીખ : 16/01/2022

મેળાનો સમય : 10.00 AM to 10.00 PM

ડ્રોનો સમય : 07/01/2022 05:00 PM

નોંધણી શરૂઆત તારીખ : 01/01/2022 05:30 PM

નોંધણી અંતિમ તારીખ : 05/01/2022 11:50 PM

સ્ટોલની સંખ્યા : 200

કુલ અરજી : 16

મેળા લે-આઉટ :

સ્ટોલ ફી : 2000