શક્તિ મેળો વડોદરા- ૨૦૨૧ પાછળ જાઓ

 નોંધણી માટેનો બાકી સમય:

દિવસ
કલાક
મિનિટ
સેકંડ

સ્થળ : પારસી અગિયારી મેદાન,વડોદરા

મેળા શરૂઆત તારીખ : 17/01/2022

મેળા અંતિમ તારીખ : 26/01/2022

મેળાનો સમય : 10.00 AM to 10.00 PM

ડ્રોનો સમય : 11/01/2022 12:02 PM

નોંધણી શરૂઆત તારીખ : 30/12/2021 07:31 PM

નોંધણી અંતિમ તારીખ : 09/01/2022 12:00 AM

સ્ટોલની સંખ્યા : 84

કુલ અરજી : 150

મેળા લે-આઉટ :

સ્ટોલ ફી : 2000