શક્તિ મેળો સુરત- ૨૦૨૧ પાછળ જાઓ

 નોંધણી માટેનો બાકી સમય:

દિવસ
કલાક
મિનિટ
સેકંડ

સ્થળ : હની પાર્ક મેદાન,સુરત

મેળા શરૂઆત તારીખ : 24/12/2021

મેળા અંતિમ તારીખ : 02/01/2022

મેળાનો સમય : 10.00 AM to 10.00 PM

ડ્રોનો સમય : 18/12/2021 11:00 AM

નોંધણી શરૂઆત તારીખ : 08/12/2021 12:00 AM

નોંધણી અંતિમ તારીખ : 17/12/2021 06:10 PM

સ્ટોલની સંખ્યા : 200

કુલ અરજી : 247

મેળા લે-આઉટ :

સ્ટોલ ફી : 2000