શક્તિ મેળો ભરૂચ - ૨૦૨૧ પાછળ જાઓ

 નોંધણી માટેનો બાકી સમય:

દિવસ
કલાક
મિનિટ
સેકંડ

સ્થળ : આર એસ દલાલ હાઈસ્કૂલ, ભરૂચ

મેળા શરૂઆત તારીખ : 04/12/2021

મેળા અંતિમ તારીખ : 13/12/2021

મેળાનો સમય : સવારે ૧૦ વાગ્યા થી રાત્રે ૧૦ વાગ્યા સુધી

ડ્રોનો સમય : 01/12/2021 12:00 PM

નોંધણી શરૂઆત તારીખ : 26/11/2021 04:30 PM

નોંધણી અંતિમ તારીખ : 30/11/2021 06:10 PM

સ્ટોલની સંખ્યા : 120

કુલ અરજી : 222

મેળા લે-આઉટ :

સ્ટોલ ફી : 2000