શક્તિ મેળો પાછળ જાઓ

 નોંધણી માટેનો બાકી સમય:

દિવસ
કલાક
મિનિટ
સેકંડ

સ્થળ : ગોમતીઘાટ, દ્વારકા

મેળા શરૂઆત તારીખ : 13/11/2021

મેળા અંતિમ તારીખ : 22/11/2021

મેળાનો સમય : સવારે ૧૦ વાગ્યા થી રાત્રે ૧૦ વાગ્યા સુધી

ડ્રોનો સમય : 10/11/2021 11:00 AM

નોંધણી શરૂઆત તારીખ : 30/10/2021 06:00 PM

નોંધણી અંતિમ તારીખ : 10/11/2021 10:30 AM

સ્ટોલની સંખ્યા : 60

કુલ અરજી : 80

મેળા લે-આઉટ :

સ્ટોલ ફી : 2000