દ્વારકા ફૂલ ડોલ મેળો પાછળ જાઓ

 નોંધણી માટેનો બાકી સમય:

દિવસ
કલાક
મિનિટ
સેકંડ

સ્થળ : ગોમતીઘાટ, દ્વારકા

મેળા શરૂઆત તારીખ : 19/03/2021

મેળા અંતિમ તારીખ : 28/03/2021

મેળાનો સમય : સવારે ૯ વાગ્યા થી રાત્રે ૯ વાગ્યા સુધી

ડ્રોનો સમય : 20/02/2021 11:00 AM

નોંધણી શરૂઆત તારીખ : 12/02/2021 04:00 AM

નોંધણી અંતિમ તારીખ : 20/02/2021 10:30 AM

સ્ટોલની સંખ્યા : 70

કુલ અરજી : 120

મેળા લે-આઉટ :

સ્ટોલ ફી : 2000