મહાશિવરાત્રિ સોમનાથ મેળો પાછળ જાઓ

 નોંધણી માટેનો બાકી સમય:

દિવસ
કલાક
મિનિટ
સેકંડ

સ્થળ : ચોપાટી ગ્રાઉન્ડ, સોમનાથ

મેળા શરૂઆત તારીખ : 02/03/2021

મેળા અંતિમ તારીખ : 11/03/2021

મેળાનો સમય : સવારે ૧૦ વાગ્યા થી રાત્રે ૧૦ વાગ્યા સુધી

ડ્રોનો સમય : 18/02/2021 11:00 AM

નોંધણી શરૂઆત તારીખ : 12/02/2021 04:00 AM

નોંધણી અંતિમ તારીખ : 18/02/2021 10:30 AM

સ્ટોલની સંખ્યા : 50

કુલ અરજી : 89

મેળા લે-આઉટ :

સ્ટોલ ફી : 200