રણોત્સવ-કચ્છ મેળો (૪) પાછળ જાઓ

 નોંધણી માટેનો બાકી સમય:

દિવસ
કલાક
મિનિટ
સેકંડ

સ્થળ : ધોરડો-સફેદ રણ

મેળા શરૂઆત તારીખ : 27/01/2021

મેળા અંતિમ તારીખ : 07/02/2021

મેળાનો સમય : સવારે ૧૦ વાગ્યા થી રાત્રે ૧૦ વાગ્યા સુધી

ડ્રોનો સમય : 20/01/2021 11:00 AM

નોંધણી શરૂઆત તારીખ : 16/01/2021 02:00 PM

નોંધણી અંતિમ તારીખ : 20/01/2021 10:30 AM

સ્ટોલની સંખ્યા : 100

કુલ અરજી : 35

મેળા લે-આઉટ :

સ્ટોલ ફી : 2400