રણોત્સવ-કચ્છ મેળો (3) પાછળ જાઓ

 નોંધણી માટેનો બાકી સમય:

દિવસ
કલાક
મિનિટ
સેકંડ

સ્થળ : ધોરડો-સફેદ રણ

મેળા શરૂઆત તારીખ : 07/01/2021

મેળા અંતિમ તારીખ : 16/01/2021

મેળાનો સમય : સવારે ૧૦ વાગ્યા થી રાત્રે ૧૦ વાગ્યા સુધી

ડ્રોનો સમય : 31/12/2020 11:00 AM

નોંધણી શરૂઆત તારીખ : 24/12/2020 12:00 AM

નોંધણી અંતિમ તારીખ : 31/12/2020 10:30 AM

સ્ટોલની સંખ્યા : 100

કુલ અરજી : 62