રણોત્સવ-કચ્છ મેળો (૧) પાછળ જાઓ

 નોંધણી માટેનો બાકી સમય:

દિવસ
કલાક
મિનિટ
સેકંડ

સ્થળ : ધોરડો-સફેદ રણ

મેળા શરૂઆત તારીખ : 08/12/2020

મેળા અંતિમ તારીખ : 23/12/2020

મેળાનો સમય : સવારે ૧૦ વાગ્યા થી રાત્રે ૧0 વાગ્યા સુધી

ડ્રોનો સમય : 05/12/2020 12:00 PM

નોંધણી શરૂઆત તારીખ : 01/12/2020 12:00 AM

નોંધણી અંતિમ તારીખ : 05/12/2020 10:30 AM

સ્ટોલની સંખ્યા : 100

કુલ અરજી : 109

મેળા લે-આઉટ :

સ્ટોલ ફી : 3000