સુરત હસ્તકલા મેળો પાછળ જાઓ

 નોંધણી માટેનો બાકી સમય:

દિવસ
કલાક
મિનિટ
સેકંડ

સ્થળ : હની પાર્ક ગ્રાઉન્ડ, સુરત

મેળા શરૂઆત તારીખ : 26/12/2019

મેળા અંતિમ તારીખ : 04/01/2020

મેળાનો સમય : સવારે ૧૧ વાગ્યા થી રાત્રે ૧૧ વાગ્યા સુધી

ડ્રોનો સમય : 16/12/2019 11:00 AM

નોંધણી શરૂઆત તારીખ : 05/12/2019 10:00 AM

નોંધણી અંતિમ તારીખ : 16/12/2019 10:30 AM

સ્ટોલની સંખ્યા : 100

કુલ અરજી : 94

મેળા લે-આઉટ :

સ્ટોલ ફી : 2000