રાખી મેળો પાછળ જાઓ

 નોંધણી માટેનો બાકી સમય:

દિવસ
કલાક
મિનિટ
સેકંડ

સ્થળ : પંડિત દિનદયાળ ઓડિટોરીયમ બેન્કવેટ / કોન્ફરન્સ હોલ- ૧, બોડકદેવ, અમદાવાદ.

મેળા શરૂઆત તારીખ : 05/08/2019

મેળા અંતિમ તારીખ : 14/08/2019

મેળાનો સમય : સવારે ૧૦ વાગ્યા થી રાત્રે ૯ વાગ્યા સુધી

ડ્રોનો સમય : 25/07/2019 11:00 AM

નોંધણી શરૂઆત તારીખ : 16/07/2019 12:00 AM

નોંધણી અંતિમ તારીખ : 25/07/2019 10:30 AM

સ્ટોલની સંખ્યા : 80

કુલ અરજી : 147